Telefon:
724 175 218 - starosta
E-mail:

02/2011 - o poplatku za komunální odpad

 

OBEC ČISTĚVES

 

Obecně závazná vyhláška

obce Čistěves

č. 2/2011,

 

o poplatku za komunální odpad

 

 

Zastupitelstvo obce Čistěves se na svém zasedání dne 30.05.2011 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

 

Čl. 2

Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykonává obec Čistěves.

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.[1]

 

Čl. 3

Registrační povinnost

1) Plátce poplatku je povinen do 30 dnů, kdy se stal plátcem poplatku, podat správci poplatku přihlášku k registraci[2]. V přihlášce k registraci je povinen uvést:

a)      jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, obecný identifikátor, byl-li přidělen; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejich jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c)       údaje vztahující se k nemovitosti plátce.

2) Dojde-li ke změně údajů, které je plátce povinen uvádět dle odst. 1, a to včetně zániku poplatkové povinnosti, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.

(2) Poplatek zahrnuje:

- svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu,

- svoz tříděného odpadu,

- svoz nebezpečného odpadu,

- svoz objemného odpadu.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 31.03. každého kalendářního roku.

(2) Pokud povinnost platit poplatek vznikla po termínu splatnosti, je povinen jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této povinnosti.

(3) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost správci poplatku nejpozději ve lhůtě dle čl. 4 odst. 1 a 2. Zároveň oznámí správci poplatku jméno, příjmení, datum narození a adresu tohoto poplatníka, pokud jsou mu tyto údaje známy. Správce poplatku na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

 

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.06.2011.

 

Ing. Miloslav Zykl, starosta

Bc. Lucie Virglová, místostarostka

 

 

 

 [1]) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[2]) § 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

 

Datum vydání: 9. 5. 2012

Elektronická PODATELNA

PODAT ŽÁDOST

 • Adresa obecního úřadu:
  Čistěves 28
  503 15 Nechanice

  724 175 218 - starosta
  obec.cisteves@seznam.cz
   
 • Úřední hodiny:
  Pondělí 19.00 - 20.00 hod.

Důležité informace

Adresa obecního úřadu:
Čisteves 28, 503 15 Nechanice

Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00
Číslo účtu: 1080856339/0800
IČO: 0026 8691