Telefon:
724 175 218 - starosta
E-mail:

Obecně závazná vyhláška obce Čistěves č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Čistěves

č. 1/2015

 

Obecně závazná vyhláška obce Čistěves č. 1/2015,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně nakládání se stavebním odpadem.

     Zastupitelstvo obce Čistěves se usneslo dne 19.10.2015 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

(1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů vznikajících na území obce Čistěves při činnosti fyzických osob. Dále stanoví povinnosti fyzických osob při uplatňování uvedeného systému.

 

(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

 

 

Článek 2

Základní pojmy

 

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 zákona.

 

(2) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 

(3) Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2  zákona.

 

(4) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

 

(5) Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahuje povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec.

 

     Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

 

(6) Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.

 

Článek 3

Nakládání s komunálním odpadem,

sběrná místa a sběrné nádoby

 

(1) Pro nakládání s komunálním odpadem jsou k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

 

a) sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu pro vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady apod.,

 

b) kontejnery – 1100L plast jsou určeny na tříděný odpad (sklo, PET lahve, igelit, papír), jsou umístěny u domu čp. 28, Obecní úřad Čistěves,

 

c) kovový kontejner, umístěný u Obecního úřadu je určený k ukládání železa,

 

d) mobilní kovový kontejner, je určený k  ukládání velkoobjemového odpadu, stanoviště a datum přistavení – minimálně 2x ročně - bude zveřejněno vždy na úřední desce Obecního úřadu nejméně dva týdny předem,

 

e) mobilní kontejner na svoz nebezpečných složek komunálního odpadu – je určen k ukládání např. znečištěného obalového materiálu, akumulátorů, zářivek, odpadního oleje, nátěrové hmoty, televizorů, pneumatik, ledniček apod. – stanoviště a datum přistavení – minimálně 2x ročně - bude zveřejněno vždy na úřední desce Obecního úřadu nejméně dva týdny předem,

 

f) odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny výhradně k odkládání drobného odpadu, vznikajícího přímo na veřejném prostranství,

 

g) mobilní kontejner na svoz bio odpadu od občanů – je určen k ukládání bioodpadu.
Do nádoby na bioodpad patří rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce, zeleniny, slupky. Stanoviště a datum přistavení – minimálně 2x ročně - bude zveřejněno vždy na úřední desce obecního úřadu nejméně dva týdny předem.

 

 

2) Sběrnými místy na území obce jsou:

sběrná místa příslušná k bytovým nemovitostem – jedná se o prostor před nemovitostmi, kam jsou pravidelně ve vyhlášených termínech svozu umisťovány sběrné nádoby pro účel odvozu jejich obsahu. Tyto nádoby jsou umisťovány tak, aby nezasahovaly do prostoru komunikace. Vývoz těchto nádob řeší smlouva obce s právnickou osobou.

 

 

3) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného v obci pro nakládání s komunálním odpadem.

 

 

 

 

Článek 4

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavební odpad musí být využit nebo odstraněn v souladu se zákonem.

 

2) Za využití nebo odstraňování tohoto odpadu zodpovídá vždy osoba, při jejíž činnosti vznikl a hradí náklady s tím spojené.

 

4) Je zakázáno ukládat stavební odpad do sběrných nádob nebo volně na území obce.

 

 

Článek 5

Povinnosti fyzických osob

 

1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování v souladu se stanoveným systémem.

 

2) Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

 

3) Odpady lze upravovat, využít nebo odstraňovat pouze v zařízeních, místech a objektech
k tomu určených, ve smyslu zákona nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy.

 

4) Komunální odpad je nutno ukládat do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

 

5) Nádoby určené pro ukládání komunálního odpadu lze využít pouze k účelu, pro které jsou určeny.

 

6) Bio odpad kam spadá rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce, zeleniny, slupky mohou fyzické osoby ukládat na svém pozemku na místa, nebo do nádob k tomu určených (kompostéry), popřípadě využít mobilní kontejner na odvoz bioodpadu, který bude přistaven dvakrát ročně na určeném místě.

 

Nelze odkládat:

a) komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště,

b) do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu, žhavý popel, zeminu, stavební suť, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky,

c) do nádob určených k třídění odpadů jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny

d) do odpadkových košů na veřejném prostranství odpad z domácností.

 

 

 

Článek 6

Odvoz komunálního odpadu

 

1) Odvoz komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba podle smlouvy, kterou za tímto účelem uzavře s obcí. Obec je povinna prostřednictvím obecního úřadu včas oznámit občanům termíny svozu komunálních odpadů s určením míst k soustředění komunálního odpadu uvedeného v Čl. 3 odst. 1 písm. d), e), g).

 

2) Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu, obec zajišťuje pomocí oprávněné osoby a termíny svozu budou oznámeny na veřejné desce, popřípadě místním rozhlasem.

 

Článek 7

Správa poplatku za komunální odpad

1) Správu poplatku vykonává obec Čistěves.

2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.[1]

 

Článek 8

Registrační povinnost

1) Plátce poplatku je povinen do 30 dnů, kdy se stal plátcem poplatku, podat správci poplatku přihlášku k registraci[2]. V přihlášce k registraci je povinen uvést:

a)      jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, obecný identifikátor, byl-li přidělen; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejich jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c)       údaje vztahující se k nemovitosti plátce.

2) Dojde-li ke změně údajů, které je plátce povinen uvádět dle odst. 1, a to včetně zániku poplatkové povinnosti, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.

 

Článek 9

Sazba poplatku

(1) Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.

(2) Poplatek zahrnuje:

- svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu,

- svoz tříděného odpadu,

- svoz nebezpečného odpadu,

- svoz objemného odpadu,

- svoz bio odpadu

 

 

 

 

 

 

Článek 10

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 31. března každého kalendářního roku.

(2) Pokud povinnost platit poplatek vznikla po termínu splatnosti, je povinen jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této povinnosti.

(3) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost správci poplatku nejpozději ve lhůtě dle čl. 4 odst. 1 a 2. Zároveň oznámí správci poplatku jméno, příjmení, datum narození a adresu tohoto poplatníka, pokud jsou mu tyto údaje známy. Správce poplatku na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

 

Článek 11

Kontrolní činnost

 

Kontrolu dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádějí jmenovaní pracovníci a členové kontrolního výboru zastupitelstva obce Čistěves.

 

Článek 12

Sankce

 

Porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 13

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čistěves  a vyhláška č. 2/2012 ze dne 15. 6. 2011 o poplatku za odvoz komunálního odpadu v obci Čistěves.

 

Článek 14

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 

 

místostarosta obce                                                                               starosta obce

 

 

 

 


 

[1]) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


 

  [2]) § 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád


 

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/ 2015

 

 

Poplatek za komunální odpad

Poplatek v Kč za kalendářní rok 2015 vč. DPH je:

Objem nádoby 110 litrů a 120 litrů při četnosti odvozu:

26 svozů 1.274,- Kč

21 svozů 1.050,- Kč

13 svozů 650,- Kč

  6 svozů 434,- Kč

igelitový pytel 60,- Kč/1 ks

 

                                                                                 Ing. Miloslav Zykl, -  starosta

                                                                                        

Martin Strejc  - místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“ (bytové domy, rodinné domy):

A. Údaje o poplatníkovi (plátci)

Jméno a příjmení/název

datum narození/IČ

Adresa/sídlo

B. Údaje o nemovitosti (bytový dům, rodinný dům, rekreační stavba, jiné)

Číslo popisné

Počet poplatníků

Jména (datum narození)

C. Objednané služby:

Plátce vyplní počet sběrných nádob určeného objemu a frekvenci svozu.

Počet sběrných nádob pro nemovitost:

Frekvence svozů:

26 svozů – 1x za 14 dní

21 svozů – 1x za 14 dní v období 10. – 4. měsíce, 1x za měsíc v období 5.- 9. měsíce

13 svozů – 1x za měsíc

6 svozů – 1x za 2 měsíce

13 svozů – 1x za měsíc igelitové pytle

 

                                                                                 Ing. Miloslav Zykl, -  starosta

                                                                                        

Martin Strejc  - místostarosta

 

 

Datum vydání: 2. 11. 2015

Elektronická PODATELNA

PODAT ŽÁDOST

 • Adresa obecního úřadu:
  Čistěves 28
  503 15 Nechanice

  724 175 218 - starosta
  obec.cisteves@seznam.cz
   
 • Úřední hodiny:
  Pondělí 19.00 - 20.00 hod.

Důležité informace

Adresa obecního úřadu:
Čisteves 28, 503 15 Nechanice

Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00
Číslo účtu: 1080856339/0800
IČO: 0026 8691