Telefon:
724 175 218 - starosta
E-mail:

02/2012 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a

 

OBEC ČISTĚVES

 

Obecně závazná vyhláška

obce Čistěves

č. 2/2012,

 

o stanovení podmínek pro pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

 

Zastupitelstvo obce Čistěves se na svém zasedání dne 7. května 2012 usnesením č. 10/2012 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen „akce“) lze provozovat pouze v době od 06.00 do 22.00 hod.

(2) U příležitosti vítání Nového roku dne 31. prosince a 1. ledna lze akce pořádat i mimo časový úsek specifikovaný v odst. 1 tohoto článku.

 

Čl. 2

Výjimky

(1) Z ustanovení čl. 1 odst. 1 této vyhlášky může na písemnou žádost udělit výjimku zastupitelstvo obce.

(2) Výjimku lze udělit pouze na pořádání konkrétní akce.

(3) Žadatel o výjimku doloží žádost:

a) s přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele, uvedením druhu hudební produkce a jejím provozovatelem (odpovědná osoba),

b) předpokládaným počtem osob, které se akce zúčastní.

(4) Zastupitelstvo obce může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.

(5) Zastupitelstvo obce může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost veřejný pořádek.

(6) Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané obcí.

 

 

 

 Čl. 3

Sankce

Porušování veřejného pořádku (zejména nočního klidu) lze postihnout dle příslušných ustanovení právního řádu České republiky a to zejména dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 4

Oznamovací povinnost

Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit nejméně 1 měsíc před jeho konáním Obecnímu úřadu Čistěves, se sídlem Čistěves 28, 503 15 Nechanice.

a)    jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

b)   označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,

c)    předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,

d)   počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

e)   údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,

f)     údaje o osobách, případně písemný souhlas osob, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,

g)    lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,

h)   způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 1),

i)      způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany2).

 

Čl. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.

 

Ing. Miloslav Zykl, starosta

Bc. Lucie Virglová, místostarostka

Datum vydání: 9. 5. 2012

Elektronická PODATELNA

PODAT ŽÁDOST

 • Adresa obecního úřadu:
  Čistěves 28
  503 15 Nechanice

  724 175 218 - starosta
  obec.cisteves@seznam.cz
   
 • Úřední hodiny:
  Pondělí 19.00 - 20.00 hod.

Důležité informace

Adresa obecního úřadu:
Čisteves 28, 503 15 Nechanice

Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00
Číslo účtu: 1080856339/0800
IČO: 0026 8691