Telefon:
724 175 218 - starosta
E-mail:

01/2012 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

OBEC ČISTĚVES

 

Obecně závazná vyhláška

obce Čistěves

č. 1/2012,

 

ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Zastupitelstvo obce Čistěves se na svém zasedání dne 7. května 2012 usnesením č. 9/2012 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

 

(1)      Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.

(2)      Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.

 

Čl. 2

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

a)      rušení nočního klidu,

b)      používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

 

Čl. 3

Omezení činností

 

(1)      Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

(2)      Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 20.00 hod. do 8.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

 

 

 

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.

 

Ing. Miloslav Zykl, starosta

Bc. Lucie Virglová, místostarostka

 

 

 

Datum vydání: 9. 5. 2012

Soubory ke stažení

Elektronická PODATELNA

PODAT ŽÁDOST

 • Adresa obecního úřadu:
  Čistěves 28
  503 15 Nechanice

  724 175 218 - starosta
  obec.cisteves@seznam.cz
   
 • Úřední hodiny:
  Pondělí 19.00 - 20.00 hod.

Důležité informace

Adresa obecního úřadu:
Čisteves 28, 503 15 Nechanice

Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00
Číslo účtu: 1080856339/0800
IČO: 0026 8691