Telefon:
724 175 218 - starosta
E-mail:

01/2011 - vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo

 

OBEC ČISTĚVES

 

Obecně závazná vyhláška

obce Čistěves

č. 1/2011,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čistěves

 

 

Zastupitelstvo obce Čistěves se na svém zasedání dne 30.05.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Čistěves, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

2)      Komunální odpad se třídí na:

a)      tříděný odpad, kterým jsou: papírové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

b)      objemný odpad,

c)       nebezpečné složky komunálního odpadu,

d)      směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až c).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)            Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob – kontejnerů o obsahu 1100 l a  1,0 m3.

2)            Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny ve dvoře u obecního úřadu.

3)            Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

Bílé sklo – bílý kontejner, barevné sklo – zelený kontejner, plasty – modrý kontejner, papírové kartony – žlutý kontejner.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován 2 x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1)            Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…).

2)            Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2 x ročně, jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a místním rozhlasem.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

1)            Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu o objemu 110 l a 120 l a 240 l.

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)            Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1)            Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)            Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.06.2011.

 

 

 

 Ing. Miloslav Zykl, starosta

Bc. Lucie Virglová, místostarostka

 

 

 

 1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

 

Datum vydání: 9. 5. 2012

Elektronická PODATELNA

PODAT ŽÁDOST

 • Adresa obecního úřadu:
  Čistěves 28
  503 15 Nechanice

  724 175 218 - starosta
  obec.cisteves@seznam.cz
   
 • Úřední hodiny:
  Pondělí 19.00 - 20.00 hod.

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Adresa obecního úřadu:
Čisteves 28, 503 15 Nechanice

Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00
Číslo účtu: 1080856339/0800
IČO: 0026 8691